Το έργο CompOlive

Αντικείμενο του CompOlive είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού προϊόντος – συστήματος διαχείρισης και εφαρμογής που περιλαμβάνει ανάπτυξη λογισμικού, υλικοτεχνικής υποδομής και υπηρεσιών. To CompOlive χρησιμοποιώντας εξελιγμένα προϊόντα τηλεπισκόπησης, καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνογνωσία στον χώρο της κομποστοποίησης, θα συνεισφέρει και επιτρέψει την αποτελεσματική επεξεργασία και αξιοποίηση των απορριπτόμενων υλικών της ελαιοπαραγωγής στον αγρό (on-farm). Η φιλοσοφία του έργου είναι απλή (Εικόνα 1) και αποβλέπει ουσιαστικά στην επίτευξη της κυκλικής οικονομίας στον αγροδιατροφικού τομέα, με έμφαση στην ελαιοπαραγωγή, καθιστώντας παράλληλα την κομποστοποίησης στον αγρό ως υπηρεσία (composting on-farm as a service) οικονομικά βιώσιμη και εφαρμόσιμη.

CompOlive scheme
Εικόνα 1. Φιλοσοφία της πρότασης CompOlive για την επίτευξη της κυκλικής οικονομίας στην αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.

Οι επιμέρους στόχοι του CompOlive σχετικά με την αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα είναι:

  1. Η ασφαλής διάθεσή των απορριπτόμενων της ελαιοπαραγωγής ώστε (α) να αποφεύγεται η άμεση ρύπανση του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη διάθεση στο έδαφος (ΥΑΕ) και καύση (ΑΥ) και ταυτόχρονα (β) η διάθεση να γίνεται με τρόπο ελεγχόμενο ως αναφορά την ορθή εφαρμογή και τους έμμεσους περιβαλλοντικούς κινδύνους (π.χ. έλεγχος ασφάλειας του τελικού κόμποστ, κλπ.)
  2. Η ενίσχυση της ολοκληρωμένης διαχείρισης με την επίτευξη ορθολογικής χρήση των εισροών (μετριασμός χρήσης λιπασμάτων, έλεγχος στα στάδια παραγωγής)
  3. Η ενίσχυση της βιωσιμότητας της αγροτικής παραγωγής με την διατήρηση των φυσικών πόρων, των υπηρεσιών του οικοσυστήματος και των λειτουργειών του εδάφους (διατήρηση οργανικού άνθρακα και εδαφικής υγρασίας, μετριασμός διάβρωσης εδάφους, βιοποικιλότητας, κλπ.), ειδικότερα κάτω από το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής
  4. Η αξιοποίηση των απορριπτόμενων της ελαιοπαραγωγής προς ένα προϊόν με προστιθέμενη αξία για τον ίδιο τον καλλιεργητή με ταυτόχρονη στάθμιση του κόστους διαχείρισης των υποπροϊόντων της ελαιοπαραγωγής που θα μετακυλιστεί στον καλλιεργητή στον οποίο και ανήκουν.
  5. Ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων αλλά κυρίως των μικρομεσαίων καλλιεργητών σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης, προστασίας του περιβάλλοντος, κλπ.
  6. Η αναβάθμισης της κομποστοποίησης στον αγρό ως υπηρεσία (composting on-farm as a service) σε μια ανεξάρτητη, εμπορικά βιώσιμη και κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα που θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της υπαίθρου προάγοντας παράλληλα την κυκλική πράσινη οικονομία.

CompOlive A3 banner GR